نمونه لایحه اعتراض به منع تعقیب PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۰۷

ریاست محترم شعبه .............. دادسرای عمومی و انقلاب شهرری

باسلام واحترام به استحضارمی رساند عطف به کلاسه ............ اينجانب محمد جهان تيغ وکیل شاکی دعوی .........علیه آقایان/خانم ها.................... مبنی به ............... نسبت به صدورقرارمنع تعقيب صادره از آن شعبه محترم که در مورخ ..........به موکل........... /اینجانب.................. ابلاغ گرديده است درفرجه قانونی 10 روز بس از ابلاغ بنا به جهات ودلايل ذيل اعتراض ودرخواست ارسال پرونده به مراجع ذی صلاح دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری شهرری جهت رسیدگی به اعتراض و نقض منع تعقیب با اواستماع مدافعات لایحه اعتراض مورد استدعاست .

مستحضرهستيد كه اجرای عدالت مستلزم كشف واحرازحقيقت است آئين دادرسی کيفری طريقه كشف حقيقت را بيان نموده است وتادرسايه آن درچهارچوب قانون تمام حقوق اصحاب دعوی رعايت گردد و اين مطلب زمانی محقق است كه با بررسی دلايل و مستندات ابرازی شاكی جلسه دادرسی تشكيل وبا استماع اظهارات اصحاب دعوی در رسيدگي به دلايل و مستندات قانونی آنها و تحقيقات كامل نسبت به دعوي واطراف آن صورت گيردوسپس مبادرت به انشا رای ياقرارمنع تعقيب گردد حال از ریاست دادگاههای کیفری که به موجب قانون پشتيبان حقوق فردی واجتماعی ومسئول تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعی وهمچنين موظف به احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است دراجرای وظايف نظارتی آن در خواست دارم به اعتراض موکل نسبت به قرار منع تعقيب شعبه--------------- وسازکارلازم و متناسب درجهت حفظ مردم وارزش های والای انسانی واحترام به آزاديهای مشروع و حقوق شهروندی ورعايت اصول وارزشهای اسلامی كه درگرواقدامات صحيح وعادلانه مسئولين

قضايی وانتظامی می باشد باهرگونه ناعدالتی بر خورد گردد ودستورورود شکايت ونقض قرار و رسيدگی مجدد آن مورد استدعاست)

با تشکر واحترامات فائقه

محمد جهان تیغ وکیل پایه یک دادگستری

بوکالت از............................