نمونه لایحه ی اعتراض به تقسیط PDF چاپ نامه الکترونیک
فهرست مطلب
نمونه لایحه ی اعتراض به تقسیط
صفحه 2
تمامی صفحات

بسمه تعالی

ریاست محترم

با سلام

احتراما" به استحضار می رساند عطف به کلاسه درخصوص دعوی اعسار وتقسیط اینجانب دایر به تقسیط مهریه درشعبه دادگاههای که منجر به صدور دادنامه مورخه گردیده است دعوی اینجانب با توجه به شهادت شهود مورد پذیرش قرارگرفته است اینک به دلیل ذیل نسبت به نحوه تقسیط دادگاه بدوی معترض هستم ، مستندا" به بند ج ماده 348 ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و بند ه ماده مرقومه ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی در خواست رسیدگی مجدد دارم.

1- باتوجه به اینکه همسرم مدام وبدون هیچگونه دلیل محکمه پسند وآنهم بصرف ادعا بدون دلیل مدعی شده است حقوق ماهیانه اینجانب ---------------- ریال می باشد که بنده تمکن مالی جهت پرداخت محکوم به را دارم دادگاه بدوی بدون درنظر گرفتن وضعیت واستطاعت اینجانب درپرداخت اقساط تصمیم گرفته است که بنده -------- سکه نقدا" وهر------- ماه --------- ماهیانه -------- سکه به خوانده پرداخت نماید این درحالی است که حکم دادگاه با استطاعت مالی اینجانب منافات کامل دارد چون اینجانب حقوق ماهیانه خود را به مبلغ ریال دریافت می نمایم و از طرفی نرخ یک سکه بهار آزادی مطابق روز مبلغ 1850000ریال می باشد یعنی مبلغی بیش از حقوق دریافتی مضاف به این مورد در حالیکه حقوق و در آمد ماهیانه ام بر اساس گواهی حقوق که مبلغ ------------- ریال می باشد مستحضر هستید که دعوی اعسار باید بر اساس ضابطه قانونی و عقلی و موازین شرعی مورد پذیرش محکمه قرار گیرد اعسار و تقسیط محکوم به و نحوه تقسیط نیز خارج از این استثناء نمی باشد چرا که تقسیط محکوم به بدون درنظر گرفتن توان وقوه مالی مدعی


اعسار ودلایل ابرازی وی امر محال دراجرای حکم می باشد نحوه تقسیط دادگاه با توجه به ادله مثبته ابرازی اینجانب که بدون درنظر گرفتن توان بنده در اعسار منجر به اصدار رای مذکور از شعبه ------------- گردیده است نه با قانون سازگار ی دارد ونه با شرع انور اسلام مستحضر هستید که حتی این نکته بقدری درشرع انوراسلام مورد عنایت بوده (توان فرد مدعی اعساریا مفلس ) تا جایی که حتی گفته شده (المفلس فی امان ا... ) بنده ادعا ندارم که درامان خدا رها شوم ولی به نحوه تقسیط محکوم به باتوجه به منبع درآمدم معترض هستم چون رای فوق را قدرت اجرای آن راندارم وبه نظر اینجانب قانون وشرع انور ماهمه چیز را براساس عقل ووجدان پیش بینی نموده است وباید براین اساس آن نیز حکم صادر گردد لذا باید رای فوق به شرح دلایل ابرازی ذیل کاهش واصلاح گردد.

1- شهود اینجانب هرگز توان اینجانب را درپرداخت محکوم به به نحوه ---------------- شهادت نداده اند حتی شهود اینجانب دراین خصوص سوگند یاد نموده اند وخوانده نیز نه شهودی را جرح نموده ونه دلیل یا ادله ای برای رفع اثر نموده اند شهادت آنها به دادگاه ارائه کرده است.

2- اینجانب اگر بیش از یک قرن هم زنده باشم مدیون خواهان بابت مهریه ام اما اگر بیش ازیک قرن درزندان بعلت عدم پرداخت ----------------------- درزندان بمانم نمی توانم با توجه به حقوق اینجانب حتی یک ماه تقسیط آن را رپداخت کنم (همسرم این را ازنزدیک تجربه خواهد کرد )

3- کاهش یا اصلاح رای به تقسیط هر سه ماه یک سکه تاثیری درحقوق همسرم ندارد چه ایشان می تواند اموال ودارایی بنده را حتی درآینده معرفی واستیفاء منافع نماید لذا به قول سعدی چون دخل بود 19 و خرجش بود 20 پس به حال من باید گریست.

باسپاس واحترام